Publicaties

Nieuwe publicatie

Kort rapport

COVID-19

Rapporten 

Peer reviewed wetenschappelijke publicaties

Academische zitting

Nieuwsbrieven

 

Nieuwe publicatie

12/12/2023

Stichting Kankerregister heeft voor het eerst een publicatie uitgebracht met de focus op primaire hersentumoren en andere tumoren van het centrale zenuwstelsel (CZS) bij volwassenen:

"Primary brain and other central nervous system tumours

in adults in Belgium 2004-2020"

Het rapport omvat epidemiologische gegevens per locatie van de tumor en het gedrag (goedaardig, borderline en kwaadaardig).

Jaarlijks krijgen in België ongeveer 2.460 volwassenen (20 jaar en ouder) de diagnose van een primaire hersentumor of van een andere CZS-tumor. In de meerderheid van deze diagnoses gaat het om goedaardige tumoren (56%), terwijl 37% kwaadaardig is en 7% de minder vaak voorkomende borderline tumoren. De kwaadaardige tumoren vertegenwoordigen 1,3% van het totaal aantal diagnoses van kwaadaardige tumoren bij volwassenen in België. Meer mannen worden getroffen door kwaadaardige CZS-tumoren dan vrouwen, terwijl bij vrouwen juist meer goedaardige tumoren worden gediagnosticeerd. Deze tumoren omvatten een grote diversiteit aan histologische subtypes. Gliomen zijn de meest voorkomende kwaadaardige tumoren (86%), voornamelijk vertegenwoordigd door het glioblastoom (71%), terwijl meningeomen de meest voorkomende goedaardige tumoren zijn (61%).
De 5-jaarsoverlevingskans van volwassenen met CZS-tumoren varieert aanzienlijk op basis van het gedrag van de tumor: 97% voor goedaardige tumoren, 88% voor borderline tumoren en 22% voor kwaadaardige tumoren. Voor sommige specifieke subtypes van gliomen, was er tussen 2004 en 2020  een substantiële verbetering van de overlevingskans. Voor patiënten met de diagnose van een anaplastisch astrocytoom steeg de 5-jaarsoverlevingskans van 22% in 2004-2009 naar 36% in 2016-2020. Voor patiënten met de diagnose van een oligodendroglioom evolueerde de 5-jaarsoverlevingskans van 64% in 2004-2009 naar 87% in 2016-2020. Deze verbeteringen van respectievelijk 14 procentpunt (pp) en 36 pp zouden in verband kunnen worden gebracht met vooruitgang in de behandelingen met de toevoeging van chemotherapie aan de standaard radiotherapie. Een andere bemoedigende observatie is dat wanneer een patiënt de eerste drie jaar na de diagnose van een kwaadaardige tumor overleeft, de relatieve overlevingskans vijf jaar later bijna 71% is. Dergelijke resultaten o.b.v. de voorwaardelijke 5-jaarsoverlevingskans bieden hoopvolle en inzichtelijke informatie, zelfs voor patiënten met tumoren die gekend zijn om hun sombere prognose.

Download de publicatie in pdf-formaat.

 

23/10/2023

Hoe evolueert de overleving van patiënten met bloedkanker in België tussen 2004 en 2018? Een nieuwe publicatie van Stichting Kankerregister, ondersteund door Stichting tegen Kanker, geeft een gedetailleerd overzicht van de incidentietrends en overlevingscijfers van hematologische maligniteiten. De belangrijkste conclusies worden samengevat in volgend persbericht.

 

 Klik op de figuur om te vergroten

 

Download het persbericht in pdf-formaat

Raadpleeg hier het artikel (website journal)

Contact: Katia Emmerechts (0477 273 163)

 

 Kort rapport 

18/112022

Dikkedarmkanker (45-49 jaar) in Vlaanderen 

Meerdere landen hebben de voorbije jaren een toename van de incidentie van dikkedarmkanker bij mensen onder 50 jaar gerapporteerd. Een eerder onderzoek (Van de Veerdonk et al, 2019) toonde geen duidelijke stijging van de incidentie in de leeftijdsgroep 45-49 jaar in Vlaanderen, in de periode voor de start van het Vlaams bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker. Op vraag van de Vlaamse werkgroep bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker hebben wij de incidentie van invasieve dikkedarmkanker in deze leeftijdsgroep in Vlaanderen opnieuw onderzocht. Hierbij wordt ook de recentere tijdsevolutie meegenomen.

 

Dit onderzoek toont aan dat de incidentie van invasieve dikkedarmkanker in de leeftijdsgroep 45-49 jaar sinds 2001 stabiel blijft in Vlaanderen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Deze incidentie ligt bovendien duidelijk lager dan in de leeftijdsgroepen die tot de doelgroep van het Vlaams bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker behoren.

 

Download het document in pdf-formaat.

 

03/08/2022

Kanker in België, 2020

Het nieuwe rapport van de Stichting Kankerregister beschrijft de kankerincidentie in België voor het jaar 2020 (het eerste jaar van de COVID-19 pandemie). Deze cijfers zijn gebaseerd op een combinatie van klinische (via de zorgprogramma's voor oncologie) en pathologische (via de laboratoria voor pathologische anatomie) gegevens, en dit in tegenstelling tot de eerder gepubliceerde "schattingen" voor het jaar 2020 die enkel gebaseerd waren op een versnelde en frequentere aanlevering van de gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie. In 2020 werden er 68.782 nieuwe kankerdiagnoses gesteld. Vergeleken met 2019, is dit een afname van 3.260 diagnoses (-5%). Indien we ook de verwachte toename in diagnoses van +2% (gebaseerd op een groeiende en vergrijzende bevolking, en eerdere incidentiestijging) in rekening brengen, werden er in 2020 zelfs ~4.400 minder kankerdiagnoses gesteld dan verwacht (-6%).


Dit rapport toont aan dat de cijfers van incidentiejaar 2020 duidelijk beïnvloed werden door de COVID-19 pandemie in België. Deze impact van COVID-19 varieert sterk afhankelijk van het geslacht, de leeftijd, de regio, de tumorlokalisatie, de stadiëring en incidentietrends in voorgaande jaren. Ook in de komende maanden en jaren zal de Stichting Kankerregister de kankerincidentie nauwgezet blijven rapporteren.


Download het rapport in pdf-formaat.

 

14/02/2022

We zijn verheugd om een nieuwe publicatie aan te kondigen: Short report – Cancer Burden in Belgium, 2004-2019.

Dit korte rapport bevat resultaten over de volledigheid en kwaliteit van de data. Daarnaast worden algemene resultaten gepresenteerd over incidentie, mortaliteit, prevalentie en relatieve overleving voor alle invasieve tumoren tezamen (excl. non-melanoom huidkanker).

 

Meer specifieke gegevens met beschrijvingen over incidentie en overleving van de meest voorkomende tumoren zijn te vinden in de Cancer Fact Sheets of kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen met een specifiek verzoek.

 

Download het rapport in pdf-formaat

Cancer Fact Sheets

 

COVID-19

Ongeveer 2700 ontbrekende kankerdiagnoses in de eerste twee jaar van de COVID-19-pandemie in België

01/04/2022

De Stichting Kankerregister volgde het aantal kankerdiagnoses tijdens de eerste twee jaar van de COVID-19-pandemie in België op de voet dankzij versnelde aanleveringen van de gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie. Er werd een daling van 43%  waargenomen in het aantal diagnoses van invasieve kankers  tijdens de eerste piek van de COVID-19-pandemie in april 2020, vergeleken met april 2019. Na deze eerste piek herstelde het aantal kankerdiagnoses zich naar vrijwel het normale niveau voor de rest van 2020. Het aantal diagnoses in 2021 weerspiegelt de pre-pandemische trends, maar er is nog steeds een aanhoudende daling van 2% in het aantal kankerdiagnoses over de twee jaar vergeleken met 2019 , wat overeenkomt met ongeveer 2700 ontbrekende kankerdiagnoses.


Terwijl voor de jongere leeftijdsgroepen en bepaalde kankertypes de ontbrekende diagnoses lijken te zijn hersteld, houdt de afname in het aantal kankerdiagnoses aan voor oudere patiënten en de meeste kankertypes. De boodschap om bij (aanhoudende) klachten en symptomen een arts te raadplegen blijft dus belangrijk om mee te geven, dit omdat een vroegtijdige kankerdiagnose cruciaal is voor een goede prognose.

 

Download de resultaten in pdf-formaat

 

Inhaalbeweging van de ontbrekende diagnoses lijkt te stagneren

23/12/2021

Door versnelde aanleveringen van de gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie kan de Stichting Kankerregister de impact van de COVID-19 pandemie op het aantal nieuwe kankerdiagnoses in ons land in kaart brengen.


Stichting Kankerregister rapporteerde in juli 2020 een sterke daling van 44% in het aantal gestelde kankerdiagnoses tijdens de piek van de eerste golf van de pandemie, relatief ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Een herstelbeweging werd vervolgens ingezet, echter eind 2020 bleef er in vergelijking met 2019 nog een achterstand van 6% bestaan. Eind april 2021 was deze achterstand nog ongeveer 4% en eind augustus 3%. De inhaalbeweging van de ontbrekende kankerdiagnoses lijkt wat te stagneren.


Hoewel de uitgestelde diagnoses bij enkele leeftijdsgroepen en tumorlokalisaties volledig ingehaald lijken te zijn eind augustus 2021, zien we bij sommige groepen tijdens de eerste 8 maanden van 2021 nog steeds een lager aantal diagnoses dan verwacht op basis van dezelfde periode in 2019. De boodschap om bij aanhoudende klachten en symptomen een arts te raadplegen blijft dus belangrijk om mee te geven, dit om eventuele negatieve gevolgen van een latere diagnose en behandeling te vermijden.

 

Download de resultaten in pdf-formaat.

 

02/07/2021

In 2020 werden er in België 4000 minder kankerdiagnoses gesteld dan verwacht, maar de inhaalbeweging is hoopvol

Door de versnelde aanlevering van de gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie kon de Stichting Kankerregister de impact van COVID-19 op het aantal nieuwe kankerdiagnoses in ons land in kaart brengen.

De peer-reviewed studie, gepubliceerd in ESMO Open, rapporteert 6% minder kankerdiagnoses* in 2020 in vergelijking met 2019. Dit komt neer op naar schatting 4.000 ontbrekende diagnoses. De eerste cijfers voor 2021 (tot april) laten nog steeds een achterstand zien (4%), maar de inhaalbeweging is ingezet, vooral voor bepaalde leeftijdsgroepen en tumoren. Stichting tegen Kanker benadrukt het belang van een zo vroeg
mogelijke diagnose, aangezien de risico's op een zwaardere behandeling en op een slechtere prognose groter zijn bij laattijdige diagnoses.

 

Download de peer-reviewed studie in pdf-formaat.

Download het persbericht in pdf-formaat.

Contact: Katia Emmerechts (0477 273 163) - Stichting Kankerregister

 

Naar schatting 5000 verwachte kankerdiagnoses nog niet gesteld

20/11/2020

Door de versnelde aanlevering van de gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie kon de Stichting Kankerregister haar eerdere studie naar de impact van COVID-19 op het aantal nieuwe kankerdiagnoses in ons land vervolledigen.

Download de studie in pdf-formaat.

Download de methodologie in pdf-formaat.

Contact: Katia Emmerechts (0477 273 163)

 

Door coronacrisis sterke daling van de nieuwe kankerdiagnoses in april

15/07/2020

De kankerzorg in ons land veranderde aanzienlijk ten gevolge van de coronapandemie en de noodzakelijke maatregelen getroffen door de Overheid. Op 14 maart 2020 werden alle niet-essentiële consultaties, onderzoeken en ingrepen tijdelijk stopgezet. Quasi gelijktijdig gebeurde dit ook voor de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker.

Dankzij de versnelde aanlevering van de gegevens door de laboratoria voor pathologische anatomie kon de Stichting Kankerregister een eerste inschatting maken van de daling van het aantal nieuwe kankerdiagnoses.
In België verwachten we elke maand gemiddeld 5.725 nieuwe kankerdiagnoses*. Uit recente analyses van het Kankerregister blijkt dat, na een initiële steile daling in de maand maart, het aantal nieuwe kankerdiagnoses tijdens de maand april 2020 met bijna de helft (44%) is gedaald ten opzichte van april 2019. Bij de mannen gaat het over een daling met 43%, bij de vrouwen met 45%. Vanaf half april is opnieuw een stijging ingezet, waarvan we hopen dat deze zich ondertussen verdergezet heeft. 

    

Contact: Katia Emmerechts 0477 273 163

Download het persbericht in pdf-formaat

                

  De Stichting Kankerregister geeft een aantal publicaties in eigen beheer uit.

Rapporten 

 

Geregeld publiceert de Stichting Kankerregister de resultaten van haar werking. Die kan je terugvinden in de rapporten Cancer Incidence in Belgium. De verschillende jaargangen kan je op de onderliggende pagina downloaden.

 

 • "Cancer in children and adoloscents in Belgium 2004-2020, Belgian Cancer Registry, 2023"

Download de publicatie in Pdf-formaat

 

 • "Bone & soft tissue tumour epidemiology in Belgium, 2004-2019"

Download de publicatie in Pdf-formaat. Hier kan u het bijhorende persbericht raadplegen en het artikel verschenen in de Artsenkrant.

 

 • "Short report - Cancer Burden in Belgium 2004-2019, Belgian Cancer Registry, 2022"

Download het korte rapport in pdf-formaat.

 

 • "Haematological malignancies in Belgium 2004-2019, Belgian Cancer Registry, Brussels 2021"

Download de publicatie in PDF-formaat. Hier kan u de samenvattende resultaten vinden.

 

 • "Cancer Burden in Belgium 2004-2017, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2020"

Download de publicatie in PDF-formaat. Hier kan u het bijhorend persbericht raadplegen.

 

 • "Cancer in Chilldren and Adolescents, Belgium 2004-2016, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2019" 

Download de publicatie in Pdf-formaat. Hier kan u het bijhorende persbericht raadplegen.

 

 • "Cancer in an Ageing Population in Belgium 2004-2016, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2018" 

Download de publicatie in Pdf-formaat. Hier kan u het bijhorende persbericht raadplegen.

 

 • "Cancer Incidence Projections in Belgium, 2015 to 2025, Belgian Cancer Registry, Brussels 2017"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • "De Gendt C., De Coster G., Vandendael T., et.al. Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Stichting Kankerregister, Brussel, 2016"

Download het Basisrapport en het persbericht in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Burden in Belgium 2004-2013, Belgian Cancer Registry, Brussels 2015"

Download de publicatie,het persbericht en illustrerende grafieken in PDF-formaat.

 

 • "Haematological malignancies in Belgium, Belgian Cancer Registry, Brussels 2015"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Prevalence in Belgium 2010, Belgian Cancer Registry,  Brussels 2014"

Download de publicatie en het persbericht in PDF-formaat.

 

 • "Cancer in Children and Adolescents, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2013"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Survival in Belgium, Belgian Cancer Registry, Brussels 2012"

Download de publicatie en het persbericht in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Incidence in Belgium, 2008, Belgian Cancer Registry, Brussels 2011"

Download de publicatie en de appendix in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Incidence in Belgium, 2004-2005, Belgian Cancer Registry, Brussels 2008"

Download de publicatie en de appendix in PDF-formaat.

 

 • "E. Van Eycken, N. De Wever, Cancer Incidence and Survival in Flanders, 2000-2001.  Flemish Cancer Registry Network, VLK, Brussels, 2006"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • Cancer Incidence 1997-1999

Download de publicatie in PDF-formaat.


 

 • ICDO3

Download de publicatie en de appendix in Pdf-formaat

 

 • Handleiding voor de Klinische kankerregistratie

Download de publicatie in PDF-formaat. 

Top

Peer Reviewed Wetenschappelijke Publicaties

Download hier een overzicht van alle peer reviewed wetenschappelijke publicaties in Pdf-formaat.

 

Academische Zitting

Hieronder vindt U alle presentaties van de Academische Zitting van 3 december 2018:

 

Nieuwsbrieven

- Colorectale letsels: Codering en classificatie vanaf 2014_CODAP

- Les lésions colorectales: Codage et classification à partir de 2014_SNOMED

 • Nieuwsbrief juli 2015:

      - Borstletsels: codering en classificatie vanaf 2015_CODAP
      - Lésions mammaires : Codage et classification à partir de 2015_SNOMED

 

 

 

Abonneren op deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar info@kankerregister.org.


Top

login
zoek