Cijfers

De Stichting Kankerregister registreert gegevens vanaf het incidentiejaar 1997. Gegevens daterend van voor 1997 zijn weinig betrouwbaar gezien de methodologie voor de registratie en verwerking  toen  volledig verschillend was. Zelfs tijdens de jaren 1997-1999 zien we nog een belangrijke verbetering in de methodologie. Die continue progressie resulteerde vanaf het registratiejaar 1999-2000 in een quasi volledige registratie voor Vlaanderen (quasi volledige dekkingsgraad).


De registratie in Wallonië en Brussel is pas later van start gegaan en het is wachten tot het incidentiejaar 2004 om voor die regio's, en dus ook voor België, een volledige dekking te bekomen. Gegevens voor België vóór de periode 1999-2003 werden omwille van de toenmalige onderregistratie hier niet opgenomen.


Via deze pagina heb je  toegang tot de incidentiecijfers naar tumorlokalisatie, geslacht, leeftijd, incidentiejaar en regio.

 
Absolute aantallen per leeftijds-categorie. Klik om te vergroten.

 

 
De cijfers kunnen onder drie verschillende vormen worden bekomen. Via een eerste optie kan je de absolute aantallen (N) opvragen.  Dat zijn het aantal nieuwe diagnoses van kanker die in een bepaalde periode werden geregistreerd. Die aantallen worden per leeftijdscategorie van 5 jaar voorgesteld.

 

 

Leeftijdsspecifieke incidentie. Klik om te vergroten.

 

 


Om het risico op kanker te kunnen vergelijken tussen de verschillende leeftijdscategorieën, worden de absolute aantallen per leeftijdscategorie herrekend naar een zelfde populatiegrootte (N/100,000). Die cijfers kan je opvragen via een tweede module.

 

 


Trends in incidentie. Klik om te vergroten.

De derde optie laat toe om trends in incidentie te bekomen. Trends kunnen geraadpleegd worden voor:

  • N: het totale aantal nieuwe diagnoses per jaar
  • CR: 'crude rate' of bruto incidentie waarbij het totale aantal nieuwe geregistreerde diagnoses (N) van de gehele populatie wordt herleid naar een populatie van 100.000 personen
  • CRi of Cumulatief Risico (uitgedrukt in %) geeft de kans weer dat iemand ziek wordt in een bepaalde periode. Voor kanker wordt deze variabele uitgedrukt als het aantal pasgeborenen (per 100) die, blootgesteld aan het huidige risico (huidige incidentie ratios), een welbepaald type kanker zouden krijgen voor de leeftijd van 75 jaar, zonder rekening te houden met andere doodsoorzaken. 
  • ESR-WSR: leeftijdgestandaardiseerde incidentie gebruik makend van de Europese of Wereldstandaardpopulatie (N/100,000)

 

Standaardisatie (ESR-WSR) is nodig om verschillen in de populatiestructuur (over tijd of tussen regio's) op te vangen. Een belangrijke factor bij de interpretatie van trends in het voorkomen van kanker is vergrijzing. Kanker is immers een ziekte die leeftijdsafhankelijk is. Normaliter geldt: hoe groter de fractie aan oudere personen binnen de  populatie, hoe hoger het totale aantal kankerdiagnoses. Het gebruik van absolute aantallen (N) en bruto-incidentiecijfers (CR) zal een misleidend beeld geven van de werkelijke wijzigingen in  het risico op de ontwikkeling van kanker.


Absolute aantallen per leeftijdsgroep (N)
Leeftijdsspecifieke incidentie (N/100,000)
Trends in incidentie


Top

login
zoek