Standaardkankerregistratie

Hoe raakt het kankerregister aan de kankerdiagnoses?

Wat moet geregistreerd worden?

Verplicht te bespreken op MOC

Onderregistratie vooral wanneer niet besproken op MOC

 

 

Zoals beschreven in de Gezondheidswet van 13 december 2006  en het KB betreffende de normen voor oncologische basiszorg en zorgprogramma's dienen alle nieuwe diagnoses van kanker, al dan niet besproken op een MOC, geregistreerd te worden via het standaardkankerregistratieformulier, zoals beschreven in het Staatsblad van 14/10/2010.


Het standaardregistratieformulier  dient verstuurd te worden naar de adviserende geneesheren, ook wanneer de casus niet besproken werd op een MOC.

 
Op dit ogenblik zijn er twee registratieformulieren in omloop nl. een kankerregistratieformulier voor een nieuwe diagnose en een kankerregistratieformulier voor het registreren van follow up.

Let wel: wanneer een nieuwe patiënt meerdere keren besproken wordt in een MOC voor de aanpak van dezelfde nieuw gediagnosticeerde kanker  (vb. voor en na heelkunde), dan blijft men het kankerregistratieformulier voor een nieuwe diagnose gebruiken.

 
Enkel wanneer men een casus registreert in het kader van follow up omwille van ziekteprogressie of een recidief/metastasen, dient men het follow-up formulier in te vullen.

Top 

Hoe raakt het kankerregister aan de kankerdiagnoses?  

 • Via de mutualiteiten die de papieren registraties aan het kankerregister bezorgen.
 • Rechtstreeks via de ziekenhuizen:
  1. Registratiemedewerkers vullen het standaardkankerregistratieformulier of het follow-upformulier in via een online-applicatie: de WBCR-module
  2. Via een beveiligde cd-rom; hierbij respecteert het ziekenhuis het gevraagde formaat
  3. Via sFTP, i.e. beveiligde bestandstransfer via de website van het kankerregister. Meer informatie vind je in de handleiding. De groene sFTP button in de rechter kolom van dit scherm verschaf je een makkelijk toegang tot de applicatie.
 • Rechtstreeks via de anatomopathologen: leveren de protocols die horen bij de histologische diagnosen van kanker

Top

Wat moet geregistreerd worden? 

 

 

 

  

Top 

Verplicht te bespreken op MOC  

 • Wanneer de oncologische behandeling niet beschreven staat in of afwijkt van hetgeen
  beschreven staat in het oncologisch handboek van uw ziekenhuis
 • Wanneer het gebruik van het gewenste chemotherapeuticum gelinkt is aan een MOC-registratie
 • Wanneer men een bestraling in dezelfde regio wil uitvoeren binnen een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de startdatum van de eerste bestralingsreeks.

Top 

Onderregistratie vooral wanneer niet besproken op MOC  

Geen histologische diagnose

Tumoren waarbij bioptname soms moeilijk is.
Typische vb.: tumoren thv galwegen, pancreas, longen en hersenen (diagnose vaak enkel op beeldvorming).
Patiënt overlijdt vooraleer histologische bevestiging  kon bekomen worden.
Patiënt weigert bioptname.

'Oude' kankers die men bij de anamnese verneemt en nooit eerder geregistreerd werden: belangrijk om de database van het Kankerregister aan te vullen i.v.m. latere recidieven/meta's of follow-upregistraties.

Arts wenst geen bespreking op MOC

Overlijden kort na diagnosestelling
Overlijden snel na starten behandeling (vb. na oncologische ingreep)
Diagnostiek/behandeling geweigerd door patiënt
Kanker waarbij afwachtende/palliatieve houding wordt aangenomen: Prostaatcarcinoma , lymfoom, ouderen, ...
Kanker waarbij de aanpak zeer duidelijk is en geen discussie behoeft

Volgens de wet geen indicatie voor MOC

Eenvoudige spinocellulaire tumoren (baso's moeten door de zorgprogramma's niet geregistreerd worden; de aanlevering door de pathologen volstaat).


Top

login
zoek